dr Jovana Jasnić

Naučni saradnik

jovana.js@imgge.bg.ac.rs

Jovana je započela svoju naučnu karijeru 2010. u IMGGI, a doktorirala je u oblasti molekularne biologije 2016. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Fokus njenog istraživačkog rada je molekularna biologija mišića, preciznije, izučavanje familije mišićnih proteina sa ankirinskim ponovcima u različitim model sistemima. Ima veliko iskustvo u radu sa mišićnim tkivom, imunohistohemiji i konfokalnoj mikroskopiji. U sklopu bilateralne saradnje sa Saveznom Republikom Nemačkom, više puta je boravila u Maks Plank Instututu za proučavanje srca i pluća gde je učestvovala u generisanju mutanata zebrica tehnologijom CRISPR/Cas9.  Bila je mentor jedne master teze, a trenutno je mentor doktorske teze. Uključena je u realizaciju programa doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u nekoliko programa popularizacije ­nauke jer smatra da nauka treba da bude zanimljiva i dostupna svima. Voli da čita naučnu fantastiku, a ako vam slučajno u nekom kvizu zatreba pomoć prijatelja za pitanja o filmu, nju treba zvati.

Tim