Emilija Milošević

Istraživač saradnik

emilijam@imgge.bg.ac.rs

Emilija je student doktorskih studija sa višegodišnjim iskustvom u istraživačkom radu koji je posvetila proučavanju uloge proteina ANKRD1 u različitim patološkim stanjima. Za regenerativnu biologiju se zainteresovala tokom izrade master teze pod naslovom: Detekcija proteina Ankrd1a u srcu zebrice (Danio rerio) nakon kriopovrede, kao modela infarkta miokarda. Od 2019. godine istražuje potencijal primene proteina ANKRD1 kao dijagnostičkog markera i targeta za terapiju rabdomiosarkoma, najčešćeg malignog tumora mekog tkiva kod dece i adolescenata. Kroz svoju doktorsku tezu koju izrađuje u Laboratoriji za molekularnu biologiju IMGGI, želi da doprinese rasvetljavanju uloge ovog proteina u procesima uključenim u nastanak i progresiju rabdomiosarkoma. Osim molekularne biologije, život istražuje kroz jogu, uživa u muzici i planinarenju.

Tim